Có 1 kết quả:

mộ bi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm bia, ghi tên tuổi sự nghiệp, dựng ở mộ người chết.

Một số bài thơ có sử dụng