Có 1 kết quả:

tăng cường

1/1

tăng cường

phồn thể

Từ điển phổ thông

tăng cường, củng cố thêm, làm mạnh thêm