Có 1 kết quả:

tăng thiêm

1/1

tăng thiêm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thêm lên, tăng thêm