Có 1 kết quả:

tăng thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thêm số tiền đánh vào hàng hoá và các sinh hoạt mua bán trao đổi.