Có 1 kết quả:

tăng tiến

1/1

tăng tiến

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tăng tiến, tiến lên, nâng cao

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp hơn lên.