Có 1 kết quả:

tăng cao

1/1

tăng cao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cao thêm lên

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao hơn lên.