Có 1 kết quả:

mặc trấp

1/1

mặc trấp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mực đã mài