Có 1 kết quả:

mặc tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nguyên bản viết tay truyền lại.
2. Cũng chỉ thư họa thật gốc.