Có 1 kết quả:

mặc tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vết mực, tức nét chữ viết.