Có 1 kết quả:

đoạ mã

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngã trên ngựa xuống.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngã ngựa. Chỉ người thất bại.