Có 1 kết quả:

bích luỹ

1/1

bích luỹ

giản thể

Từ điển phổ thông

thành luỹ, tường ngăn, rào cản