Có 1 kết quả:

bích luỹ

1/1

bích luỹ

phồn thể

Từ điển phổ thông

thành luỹ, tường ngăn, rào cản

Từ điển trích dẫn

1. Tường thành đắp xung quanh trại quân.
2. Mượn chỉ chiến tranh. ◇Trác Nhĩ Kham 卓爾堪: “Kỉ niên vô bích lũy” 幾年無壁壘 (Chiêu bảo san 招寶山) Mấy năm không chinh chiến.
3. Tỉ dụ sự vật ngăn che giới hạn. ◎Như: “bích lũy sâm nghiêm” 壁壘森嚴 tường lũy kín chặt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tường thành đắp xung quanh trại quân thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng