Có 1 kết quả:

bích sắt

1/1

bích sắt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con rận, con rệp