Có 1 kết quả:

bích quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quay mặt vào tường. Như Diện bích — Chỉ tâm hồn hoàn toàn yên lặng.