Có 1 kết quả:

úng tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che lấp mất, không thấy được.