Có 1 kết quả:

úng bế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấp lại, không thông được.