Có 1 kết quả:

đàn tràng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ tế lễ. Cũng chỉ cuộc tế lễ. Thơ Lê Thánh Tông có câu: » Giải oan chi mượn đến đàng tràng «.