Có 1 kết quả:

áp đảo

1/1

áp đảo

phồn thể

Từ điển phổ thông

áp đảo, lấn át

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đè xuống và xô ngã. Chỉ sự lấn lướt.

Một số bài thơ có sử dụng