Có 1 kết quả:

áp cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sát cõi, ý nói quân giặc tiến sát đến bờ cõi đất nước.