Có 1 kết quả:

áp biển

1/1

áp biển

phồn thể

Từ điển phổ thông

đè, ép, nén