Có 1 kết quả:

áp khẩn

1/1

áp khẩn

phồn thể

Từ điển phổ thông

ép, nén, đè