Có 1 kết quả:

áp giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi sát và dẫn về. Ý nói giữ kẻ phạm tội mà dẫn đi nơi khác.