Có 1 kết quả:

áp trục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màn chót của vở tuồng, vở kịch. Còn gọi là Áp trụ — từ.