Có 1 kết quả:

áp tống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Áp giải 壓解, hoặc Áp tải 壓載.