Có 1 kết quả:

áp bức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như Áp bách 壓迫.