Có 1 kết quả:

áp vận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vần gieo ở cuối câu thơ, câu phú. Cũng như cước vận.