Có 1 kết quả:

sĩ nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phiếm chỉ người có học vấn.
2. Tục gọi chung nam tử là “sĩ nhân” 士人.
3. Nhân dân, bách tính.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có học.

Một số bài thơ có sử dụng