Có 1 kết quả:

sĩ dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người dân có đi học, có đức hạnh — Chỉ chung mọi người trong nước.

Một số bài thơ có sử dụng