Có 1 kết quả:

sĩ tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng ngay thẳng trong sạch của người có học.

Một số bài thơ có sử dụng