Có 1 kết quả:

sĩ tiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra làm quan.