Có 1 kết quả:

tráng đại

1/1

tráng đại

giản thể

Từ điển phổ thông

khoẻ lên, lớn mạnh lên