Có 1 kết quả:

tráng đại

1/1

tráng đại

phồn thể

Từ điển phổ thông

khoẻ lên, lớn mạnh lên

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

To lớn. Cao lớn.

Một số bài thơ có sử dụng