Có 1 kết quả:

tráng lệ

1/1

tráng lệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tráng lệ, lộng lẫy, đẹp đẽ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

To lớn đẹp đẽ.

Một số bài thơ có sử dụng