Có 1 kết quả:

thọ khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Thọ đường 夀堂.