Có 1 kết quả:

thọ đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nhà của người già, tức cái áo quan. Truyện Nhị độ mai : » Dạy mua hai cỗ thọ đường «.