Có 1 kết quả:

thọ diên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bữa tiệc sinh nhật của người già, mừng sống lâu. Truyện Hoa Tiên : » Nhà xuân vừa mở thọ diên «.