Có 1 kết quả:

thọ chung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết vì tuổi già.