Có 1 kết quả:

thọ đản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ mừng sinh nhật của người già.