Có 1 kết quả:

xuân tuần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi loanh quanh trong vùng để xem xét, tức đi Tuần.