Có 1 kết quả:

phúc tập

1/1

phúc tập

giản thể

Từ điển phổ thông

xem lại, duyệt lại, đọc lại, xét lại