Có 1 kết quả:

phục nguyên

1/1

phục nguyên

giản thể

Từ điển phổ thông

khỏi bệnh, bình phục