Có 1 kết quả:

hạ chí

1/1

hạ chí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngày hạ chí

Từ điển trích dẫn

1. Tên thời tiết, vào ngày 20 hoặc 21 tháng 6 dương lịch, ngày đó dài nhất trong năm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thời tiết, vào ngày 20 hoặc 21 tháng 6 dương lịch hàng năm, ngày đó dài nhất.