Có 1 kết quả:

ngoại nhiệm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm quan ở ngoài kinh đô, tức ở các địa phương. Đoạn trường tân thanh có câu: » Vâng ra ngoại nhiệm Lâm chuy, giang sơn nghìn dặm thê nhi một đoàn «.

Một số bài thơ có sử dụng