Có 1 kết quả:

ngoại truyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc xảy ra ở bên ngoài, không do chính sử chép lại — Tiểu sử một người, không có trong chính sử.

Một số bài thơ có sử dụng