Có 1 kết quả:

ngoại kiều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm việc, hoặc sinh sống ở nước ngoài.