Có 1 kết quả:

ngoại vụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc bên ngoài — Việc giao thiệp với nước ngoài.