Có 1 kết quả:

ngoại hối

1/1

ngoại hối

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đổi lấy tiền nước ngoài