Có 1 kết quả:

ngoại quốc

1/1

ngoại quốc

giản thể

Từ điển phổ thông

nước ngoài