Có 1 kết quả:

ngoại sáo

1/1

ngoại sáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

áo choàng ngoài