Có 1 kết quả:

ngoại cô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mẹ vợ. Như Nhạc mẫu.